راز های ما

نا گفته ها بسیارند و ناگفته رازها بسیار تر

راز های ما

نا گفته ها بسیارند و ناگفته رازها بسیار تر

آینه چون نقش تو بنمود راست

کاری با آینده نداشته باش 

به خودتم کاری نداشته باش

همینه که هست دیگه