راز های ما

نا گفته ها بسیارند و ناگفته رازها بسیار تر
راز های ما

به سراغ من اگر می آیید
،نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من‌!
به یاد سهراب سپهری عزیز

آخرین نظرات

آینه چون نقش تو بنمود راست

کاری با آینده نداشته باش 

به خودتم کاری نداشته باش

همینه که هست دیگه